Skip to Content

22 april: mars voor de wetenschap of voor het beleid van de EU?

Op 22 april zou er in Brussel, zoals overal in de wereld, een mars tot steun aan de Amerikaanse wetenschappers en tegen het rampzalige beleid inzake onderzoek in de USA, de Europese Unie en in België, plaats vinden. Spijtig genoeg gaat dit niet door.

De mars in Brussel werd overgenomen door de lobbies en raadgevers van de Europese Commissie. De demonstratie werd omgevormd tot een festival ter ere van het Europese wetenschapsbeleid. Zonder enige kritiek op de huidige situatie van de onderzoek.st.ers, komt een steun en deelname aan deze gebeurtenis neer op een goedkeuring van het beleid gevoerd door de Directie Research, de lidstaten en de Europese Commissie.

Dat beleid is verre van bevredigend. Het betekent minder geld voor openbaar onderzoek, toenemende concurrentie tussen wetenschappers. Steeds meer geld wordt van openbare instellingen overgeheveld naar onderzoek in de privésector ten voordele van de grote bedrijven, in naam van de zogenaamde kenniseconomie. Elke dag ervaren onderzoek.st.ers de gevolgen van deze korte termijn beslissingen: verzwakking van het fundamenteel onderzoek, een onzeker statuut van jonge onderzoek.st.ers en de niet benoemden in de academische wereld. Wetenschappelijk onderzoek moet de wereld begrijpelijk maken en de levensomstandigheden van de mensen verbeteren, en niet de weg te banen voor nieuwe superwinsten ten koste van de burgers, de onderzoek.st.ers en de ecosystemen op aarde.

De rapporten van het FWO maken dit duidelijk. Van de 23 doelstellingen voor 2009-2014, werden er slechts 3 gehaald en 12 werden zelfs niet aangevat, bij gebrek aan financiële middelen, die steeds maar kleiner worden. Een enkel voorbeeld: het aantal postdoc mandaten dat jaarlijks door het FWO wordt toegekend, daalt vanaf 2010, terwijl het aantal (goede) kandidaten vanaf 2009 explosief is gestegen, het aantal toegekende posten is gedaald van 40% tot 22%. Om de nieuwe doestellingen te halen, zijn naar schatting 55.700.000 € bijkomende financiële middelen nodig(een stijging met 37% van de subsidies door de gemeenschappen, de regio’s en het federale niveau).

Het opdrogen van deze financiële middelen, met als resultaat de vermarkting van onderzoek, het oligopolie van de uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften (de 4 grootste privé uitgevers bezitten 40% van de markt van wetenschappelijke publicaties en dus van de gemeenschappelijke kennis),de precariteit van de onderzoek.st.ers, de schuldenlast van de studenten, … Over dit alles zegt het festival van 22 april geen woord. Van bij het begin en lang voor de steun door Belgische onderzoeksinstellingen, kreeg dit festival steun van de patronale lobbies rond de Commissie zoals Science/Business (dat wetenschap, zakenwereld en het politiek beleid wil samen brengen), van organen van de Commissie zoals het ESPO en van parlementairen van conservatieve en populistische partijen.

Technocratische denktanks zoals “I love evidence” (Sense Abour Science EU) steunen een wetenschap die business-based (of business oriented) is, in naam van een legitiem gevecht tegen obscurantisme dat hier wordt misbruikt. Want die business based science is alles behalve neutraal. Hun strategie is een manipulatie van de wetenschap voor politieke en economische objectieven. Zo rechtvaardigen zij GGO’s, pesticiden, schaliegas ontginning, kernenergie. Ook meer ideologisch gekleurde vakgebieden zoals de economie en de sociale wetenschappen ontsnappen hier niet aan. Hierover zal er op het festival van 22 april met geen woord worden gerept. Toch is het meer dan noodzakelijk te erkennen dat wetenschap niet altijd op een neutrale manier wordt gebruikt en dat we hiertegen onafhankelijk onderzoek moeten ondersteunen. Onafhankelijk van de grote bedrijven en van politieke druk, ten voordele van de gemeenschapsgoederen en de burgers.

Dat is de geest van de March for Science in de USA. Dit initiatief toont dat er bij wetenschappers een bewustzijn groeit, dat ze niet in hun ivoren toren willen blijven maar willen deelnemen aan het publiek debat in de maatschappij. Tegenover de administratie van Trump is het nodig om gehoord te worden. Die administratie wil bv wetenschappelijk onderzoek dat tegen klimaatontkenning of tegen milieuschadelijk bedrijven ingaat, monddood maken. In België heeft de ScienceMarchBE aan onderzoek.st.ers niet gevraagd mee te werken aan de actie, zij blijven doof voor de eisen die bij wetenschappers leven, hen werd het woord ontnomen ten voordele van leden van de Commissie en van het Europees Parlement. Deze laatste zullen door hun aanwezigheid hun image bij wetenschappers kunnen opkrikken. Dit is duidelijk in tegenspraak met de werkelijke doelstellingen van onze Amerikaanse collega’s.

“Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid” wou op 22 april betogen zowel als steun voor de March for Science op die dag als voor de People’s March for Climate een week later. In die zin hebben we een oproep gepubliceerd in de pers, hij werd ondertekend door talrijke onderzoekers en activisten uit de sociale bewegingen en had ook weerklank op radio en TV. We hebben gepoogd samen te werken met ScienceMarchBE maar we moeten vandaag vaststellen dat er geen akkoord mogelijk is, hun werkwijze is duidelijk een manipulatie, vol verborgen politieke motivaties die in feite ten dienste staan van de Europese Commissie. Tegen de wereld van Trump en solidair met wetenschappers die de alarmklok luiden over essentiële vraagstukken voor ons leven op aarde, zoals de klimaatopwarming en het overleven van ecosystemen, roepen we op te mobiliseren voor 29 april, internationale dag van de People’s Climate March.

Dit is onze positieve boodschap: – herfinanciering van onafhankelijk openbaar onderzoek los van de grote bedrijven en hun lobbies, in de universiteiten en openbare onderzoeksinstellingen – weigering   van de manipulatie van wetenschap met politieke en economische bedoelingen – een beter statuut voor de meest precaire onderzoek.st.ers in België en in Europa – verminder de wurggreep op kennis vanwege de grote uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften –schep ruimte voor ontmoetingen tussen onderzoek.st.ers en burgers en voor hun vragen inzake onderzoek.

Meer info op facebook

De cycloon Donald, een uiterst reactionaire vloedgolf over het klimaat

Voor het klimaat, voor onze Aarde, tegen de cycloon Donald en zijn wereld

Hij is niet alleen een racist, een seksist en een islamofoob, hij bereidt niet alleen een nieuwe golf van sociale achteruitgang voor de werkende klasse voor, Donald Trump is ook een klimaatontkenner. Tijdens zijn verkiezingskampanje heeft de nieuwe president van de Verenigde Staten gesteld dat de klimaatsopwarming een grap is uitgevonden door de “Chinezen” als een samenzwering tegen de industrie van de VS. We moeten ons niet laten sussen door de bewering dat hij nu “open staat” voor de mogelijkheid van een verband tussen de menselijke activiteiten en de opwarming. Uit de medewerkers die hij kiest blijkt helaas niets van een veranderde opstelling. Zo werd een klimaatontkenner t aangesteld aan het hoofd van het Amerikaans agentschap voor milieubescherming EPA. De wetenschappelijke kennis opgebouwd door deskundigen, de duizenden bladzijden rapporten rigoureus nagelezen door collega wetenschappers, de bevestiging van de feiten door waarnemingen: dat alles is volgens Trump waardeloos Hij wil de fondsen van de NASA voor het onderzoek naar de opwarming afschaffen. De nieuwe bewoner van het Witte Huis wil in de eerste plaats de maatregelen van zijn voorganger om het aandeel van steenkool in de economie te verminderen, terug draaien. Natuurlijk moeten we van de nieuwe regering niet verwachten dat ze nieuwe ontginningen van olie of van schaliegas tegen zal houden.

Het Trump tijdperk kan ons nog eens vier jaar tijd doen verliezen in de strijd voor het klimaat. Maar het oordeel van de wetenschappelijke onderzoekers is onverbiddelijk: er valt geen minuut meer te verliezen willen we vermijden dat we een onomkeerbaar kantelpunt bereiken. De gevolgen zouden zo catastrofaal zijn dat ze alle verbeelding tarten – en dat niet alleen op lange termijn maar al in de komende jaren. Naast de ecologische gevolgen komen er honderden miljoenen mensen in gevaar, vooral door de stijging van het zeewaterpeil, de daling van de productiviteit in de landbouw, droogte, overstromingen en andere extreme weerverschijnselen. Waar kunnen de mensen die door deze catastrofes worden getroffen nog heen? Ze zullen de groeiende rangen vervoegen van ontheemden en vluchtelingen die door de rijke landen onverbiddelijk worden afgewezen. De kans is groot dat door deze draai naar klimaatontkenning, onze kinderen in een barbaarse wereld terecht zullen komen. We moeten dus duidelijk zeggen: als de intenties van Trump in realiteit worden omgezet, moeten we hem en zijn ploeg beschouwen als misdadigers die een wereldwijde misdaad begaan tegen de hele mensheid, het milieu en de rede. Wat de zaak nog erger maakt is dat deze misdaad begaan zal worden door de leider van het land dat historisch de hoofdverantwoordelijkheid draagt voor de klimaatsverandering, terwijl de mensen die hieraan de minste schuld dragen het slachtoffer zijn.

Het akkoord van Parijs (COP21) bevat alleen intentieverklaringen die totaal onvoldoende zijn om de temperatuurstijging van de aarde beneden de grens van 1,5°C te houden. De enige concrete afspraken tot nu toe – de nationale bijdragen van de 192 staten die de besluiten van de COP hebben goedgekeurd – leiden naar een opwarming die waarschijnlijk meer dat 3°C zal bedragen op het einde van deze eeuw. De uitstoot van broeikasgassen zal verder blijven stijgen en niet dalen! De inhoud van het akkoord zal regelmatig herbekeken worden, maar dat zal de kloof tussen de officiële doelstellingen en de praktijk van de nationale klimaatplannen niet kunnen dichten. Het is nu dus zeker vijf voor twaalf. De klimaatpolitiek is neoliberaal, ze is geschreven met het oog op de belangen van de multinationale ondernemingen, en de uitvoering ervan wordt aan een niet gecontroleerde markt overgelaten. Dit is niet doeltreffend en structureel pervers. Want de concurrentie voor de winst en de groei die hierdoor ontstaat zijn nu juist t de fundamentele oorzaken van de toename van broeikasgassen. We herhalen het met nadruk: om het klimaat te redden moeten we de ideologie geobsedeerd door de markt achter ons laten, het systeem veranderen, minder produceren, produceren voor de behoeften die er zijn en meer herverdelen. De kennis en alle middelen: grondstoffen en ruimte moeten we onderling verdelen. We moeten de productie,   vooral die van energie- en voedsel, decentraliseren en herlocaliseren, daarbij die productie in de handen komen van burgers en kleine producenten.

Het ergste kan nog vermeden worden. Op basis van het akkoord van Parijs,kunnen we de opwarming nog beperken tot 2°C of zelfs tot 1,5°C. We kunnen alternatieven uitwerken die een antwoord geven op deze uitdaging. Die alternatieven moeten vertrekken van de solidaire strijd ten gunste van het welzijn, van een beter leven, van gelijke rechten en van een zorgzaam beheer van de planeet. Dat zal steeds moeilijker en zelfs onmogelijk worden indien Trump zijn plannen kan uitvoeren. Nu al zien we hoe sommige regeringen en ook de EU ertoe neigen hun klimaatdoelstellingen af te zwakken terwijl men meer dan ooit die doelstellingen juist moet verhogen. Voor onszelf, voor onze kinderen, voor de aarde, ons gemeenschappelijk goed, roepen we op tot een maximale mobilisatie in solidariteit met de sociale bewegingen in de Verenigde Staten en in de hele wereld. We roepen de arbeidersbeweging en milieu-activisten op tot een gezamenlijk gevecht ter verdediging van het klimaat en van de sociale verworvenheden, tegen alle vormen van nationalisme en voor solidariteit.

Voor het klimaat, tegen Donald Trump en zijn wereldje, roepen we op tot een manifestatie met potten en pannen op het Muntplein in Brussel op vrijdag 20 januari van 17u tot 19 u, op basis van de volgende eisen:

 • Er bestaat geen planeet B
 • Tegen klimaatontkenning en obscurantisme
 • Voor een sterkere daling van de uitstoot van broeikasgassen
 • Geen energietransitie zonder rechtvaardigheid, geen rechtvaardigheid zonder energietransitie
 • Produceer minder, produceer voor de behoeften, herverdeel de hulpbronnen en de kennis
 • Minder werk maar werk voor iedereen met een goed loon en in solidariteit
 • De fossiele brandstoffen moeten in de bodem blijven
 • Verander het systeem, niet het klimaat

(Français) Dix thèses pour une stratégie syndicale contre le changement climatique – Asbjørn Wahl

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans. Voor het gemak van de kijker, is de inhoud hieronder weergegeven in de alternatieve taal. Je kunt klikken op de link om naar de actieve taal over te schakelen.

Asbjørn Wahl est conseiller du Syndicat norvégien des employés municipaux et généraux. Nous reproduisons ci-dessous, à titre de document, le texte d’une communication qu’il a faite lors d’un événement co-organisé à New York le 18 septembre 2014 par la Fondation Rosa Luxemburg et Left Labour Projetc.

Asbjørn Wahl sera présent au colloque du 31/10 !

 1. Le changement climatique n’est pas une menace pour l’avenir, il est déjà lune réalité, ici et maintenant, il est provoqué par l’activité humaine, et ses conséquences peuvent être catastrophiques.
 2. La menace climatique aura des implications étendues pour le développement social – soit du fait du changement climatique lui-même, soit du fait des mesures pour en prévenir ou atténuer les effets. Les façons dont nous vivons et travaillons vont donc changer considérablement, que nous prenions des mesures ou non. L’inaction, ou le fait de postposer l’action, représente la plus grande menace, avec des effets désastreux.
 3. Comme les mesures pour lutter contre le changement climatique requerront de grands changements de la société, nous sommes confrontés à une lutte sociale majeure. Par conséquent, la lutte contre le changement climatique est d’abord et avant tout une lutte pour le pouvoir social, portant sur le type de société que nous voulons. Dans la situation actuelle, cela signifie que la lutte contre le changement climatique devra s’unir à la lutte contre les effets de la crise économique, la crise du capitalisme, et contre les forces motrices de celle-ci.
 4. Le régime actuel de croissance économique et l’exploitation impitoyable des ressources naturelles est partie intégrante de l’économie capitaliste. C’est pourquoi il ne sera pas suffisant de se focaliser étroitement sur la politique environnementale. La lutte pour le climat et pour l’environnement doit être vue dans un contexte politique plus large. Une approche critique du système sera nécessaire. Pour empêcher le changement climatique, nous aurons besoin d’un contrôle démocratique de l’économie – en particulier de la production et de la distribution de l’énergie. C’est pourquoi les crises environnementale et économique représentent non seulement une menace, mais aussi une opportunité d’imposer à travers un changement social important et nécessaire.
 5. Dans cette lutte sociale, le mouvement syndical aura un rôle majeur à jouer, en raison de sa position stratégique dans la société. Cependant, les syndicats sont sur la défensive partout dans le monde, et ils sont soumis à une immense pression exercée par des forces économiques solides. C’est pourquoi le mouvement syndical doit être revitalisé, recentré et réactivé pour être en mesure d’assumer un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique.
 6. La politique climatique ne peut pas être réduite à une question de sacrifices à consentir, de droits durement acquis auxquels nous devrions renoncer, comme le disent certaines composantes du mouvement environnemental. La lutte vise d’abord et avant tout à créer une société meilleure pour tou-te-s. Le financement des mesures de réduction des émissions de CO2 doit donc aller de pair avec une redistribution radicale de la richesse – du Nord vers le Sud, et des riches vers les pauvres. Sans cela, il sera impossible d’obtenir le large soutien nécessaire aux politiques de lutte contre le changement climatique.
 7. Prévenir le changement climatique nécessitera une restructuration en profondeur de nos sociétés. Les activités qui détraquent le climat doivent être réduites, tandis que les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les activités écologiquement soutenables doivent être développées – d’une manière planifiée et systématique qui maintient et renforce la sécurité sociale et économique des personnes. Nous ne pouvons accepter que certains groupes de travailleurs aient à supporter le poids des mesures d’atténuation des changements climatiques par le chômage et la marginalisation. En d’autres termes, la transition doit être juste – et pour être juste, elle doit être planifiée et gérée de manière démocratique. Toutes les recherches sérieuses ont montré que les politiques climatiques nécessaires créeront plus d’emplois qu’elles n’en détruiront. Cela dépend entièrement du pouvoir des travailleurs sur le marché du travail, la réduction du temps de travail et la façon dont nous distribuons le travail nécessaire dans la société.
 8. La transition vers une société écologiquement soutenable présente de nombreux avantages. Des milliers de nouveaux emplois dans les transports publics, l’énergie renouvelable, la rénovation des logements et l’industrie durable seront créés. Une réduction des gaz à effet de serre réduira du même coup la pollution des lieux de travail et des lieux de vie des communautés. Un contrôle démocratique accru sur l’économie réduira la concurrence et la pression sur les lieux de travail. Moins de stress, de tension et de pression mentale seront d’importants résultats d’un tel développement.

« La lutte pour le climat est une lutte pour la démocratisation de l’économie et de la société, la redistribution de la richesse, la libre utilisation de nos savoirs communs »

 1. Les réponses de marché à la crise climatique, principalement à travers le commerce du carbone, qui ont été promues par les gouvernements et de forts intérêts économiques, ont jusqu’ici échoué. Ce ne sont pas non plus les sommets mondiaux qui nous sauveront. Ce n’est pas par le biais de sommets mondiaux que nous avons obtenu une égalité sociale accrue, le travail décent, la réduction de la pauvreté, l’égalité de genre, etc., dans la mesure où ces avancées sont effectives. Nous avons besoin d’accords internationaux contraignants pour sauver le climat mais, pour y parvenir, il est nécessaire de mobiliser les forces sociales sur des solutions alternatives fondées sur la solidarité, l’égalité et les besoins sociaux. Lors de la COP 19 à Varsovie, les gouvernements et les entreprises multinationales n’ont pas seulement prouvé qu’ils n’étaient pas en mesure d’aller de l’avant, ils ont fait un pas en arrière. Ils ont eu leur chance, et ils ont échoué. Il est temps que d’autres prennent le relais.
 2. Par conséquent, pour réussir dans cette lutte sociale, nous avons besoin de construire à long terme de larges alliances populaires. Une telle alliance est particulièrement nécessaire entre le monde du travail et le mouvement environnemental. La lutte climatique est une lutte pour la démocratisation de l’économie et de la société, la redistribution de la richesse, la libre utilisation de nos savoirs communs – sans barrières de brevet. Pour sauver le climat, nous devons changer la société. Alors seulement nous pourrons créer les conditions nécessaires à une vie meilleure pour tous – y compris nos descendants.

(Traduit de l’anglais par D. Tanuro)

(Français) Déclaration du Forum International sur l’Agroécologie – La Via Campesina

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans. Voor het gemak van de kijker, is de inhoud hieronder weergegeven in de alternatieve taal. Je kunt klikken op de link om naar de actieve taal over te schakelen.

Nous sommes des délégué(e)s représentant diverses organisations et mouvements internationaux de petits producteurs d’aliments et de consommateurs, comprenant des paysans, des communautés et peuples autochtones (y compris des chasseurs et des cueilleurs), des agriculteurs familiaux, des travailleurs ruraux, des éleveurs et pasteurs, des artisans-pêcheurs et des urbains. Ensemble, les divers secteurs que représentent nos organisations produisent près de 70 % des aliments consommés par l’humanité ; ils constituent à ce titre les premiers investisseurs dans l’agriculture au niveau mondial et les principaux pourvoyeurs d’emplois et de moyens d’existence de par le monde. (…)

http://viacampesina.org/fr/index.php/les-grands-ths-mainmenu-27/agriculture-paysanne-durable-mainmenu-42/1048-declaration-du-forum-international-sur-l-agroecologie

(Français) Paris, décembre 2015 : la COP 21, sommet provisoire du mensonge, du business et du crime climatiques – Daniel Tanuro

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans. Voor het gemak van de kijker, is de inhoud hieronder weergegeven in de alternatieve taal. Je kunt klikken op de link om naar de actieve taal over te schakelen.

Par Daniel Tanuro

Les premières mises en garde scientifiques sur le danger du réchauffement global remontent à plus de cinquante ans. Elles ont fini par être prises suffisamment au sérieux pour que les Nations Unies et l’Organisation Météorologique Mondiale créent en 1988 le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC).

Des premiers avertissements à l’urgence absolue

Depuis sa création, cet organe d’un type particulier (ses évaluations sont rédigées par des scientifiques, mais les « résumés pour les décideurs » sont négociés avec les représentants des Etats) a remis cinq volumineux rapports. Tous ont validé les hypothèses de départ : la température moyenne de surface de la Terre augmente, cette augmentation est due quasi-totalement aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre, et le plus important de ceux-ci est le gaz carbonique provenant de la combustion des combustibles fossiles. [1]

Le GIEC le répète depuis plus de vingt-cinq ans : en l’absence de réduction forte des émissions, le réchauffement entraînera une hausse du niveau des océans, une multiplication des évènements météorologiques extrêmes, une baisse de la productivité agricole, une diminution de l’eau potable disponible, un déclin accentué de la biodiversité ainsi que des conséquences sanitaires. Ce n’est pas le seul problème environnemental, mais c’est sans aucun doute le problème central.
Les cinq rapports ne se distinguent que par la précision et le niveau de probabilité accrus des projections. De plus, avec le temps écoulé depuis la création du GIEC, les projections peuvent être comparées aux observations et la conclusion est inquiétante : la réalité est pire que ce que les modèles annonçaient [2].

Les combustibles fossiles couvrent 80% des besoins énergétiques de la planète. La question énergétique est donc au centre du défi. Naomi Klein le note dans son dernier ouvrage [3] : si les décideurs avaient pris rapidement le taureau par les cornes, ils auraient (peut-être) pu piloter une transition relativement douce vers un système basé exclusivement sur les sources renouvelables et l’efficience maximum dans leur utilisation. Mais ils ne l’ont pas fait, de sorte que nous sommes aujourd’hui confrontés à une situation d’urgence absolue, où la menace ne peut être écartée que par des mesures très radicales… qui sont précisément celles que les décideurs voulaient éviter !

Convention cadre et Protocole de Kyoto

Le Sommet de la Terre à Rio en 1992 avait adopté en grandes pompes une convention (Convention cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques CCNUCC) par laquelle les parties se fixaient l’objectif d’éviter une « perturbation dangereuse » du système climatique… en tenant dûment compte du fait que tous les pays n’ont pas la même responsabilité historique dans le réchauffement, ni les mêmes capacités d’y faire face.

En vertu de ces principes de « responsabilité commune mais différenciée », et de capacité différenciée, les pays « développés », lors de la troisième Conférence des Parties de la CCNUCC (COP3) conclurent le Protocole de Kyoto par lequel ils s’engageaient à réduire leurs émissions de 5,2% entre 2008 et 2012, par rapport à 1990.

L’effort que les pays « développés » auraient dû consentir était dérisoire, d’autant plus qu’il pouvait être atteint par des tours de passe-passe, dont les deux principaux sont le marché des droits d’émission échangeables (offerts gratuitement et en excès aux entreprises) et la possibilité pour les pays du Nord de remplacer des réductions domestiques par l’achat de crédits d’émission générés par des investissements soi-disant « propres » (la majorité ne le sont pas du tout), ou par des mesures de gestion forestière (au détriment des peuples indigènes) dans les pays du Sud. [4] Néanmoins, les USA refusèrent de ratifier le Protocole.

Kyoto était une duperie. Cela joua un rôle déterminant dans l’échec de la COP de Copenhague en 2009, qui aurait dû adopter un accord climatique mondial. Le Sud dénonça en effet le manque d’engagement concret du Nord. Globalement justifiée, cette dénonciation n’était cependant pas exempte d’arrière-pensées, principalement (mais pas exclusivement) dans le chef des grands pays dits « émergents » et des producteurs de pétrole, soucieux que les ressources fossiles « boostent » leurs économies le plus longtemps possible.

Au terme d’une assemblée générale houleuse, marquée notamment par des interventions musclées d’Hugo Chavez et d’Evo Morales, le sommet adopta une déclaration préparée dans les coulisses sous la houlette des Etats-Unis et de la Chine, qui sont les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre (mais dont la responsabilité historique dans le réchauffement reste très différente).

Copenhague et l’auberge espagnole

Copenhague fut un échec, mais le sommet prit une option méthodologique importante puisque les parties décidèrent de renoncer à une solution « top-down » basée sur la détermination du « budget carbone » encore disponible globalement et sur son partage en fonction des responsabilités et des capacités des pays.

Etablir un « budget carbone » signifie s’accorder sur la quantité X de carbone qui peut encore être envoyée dans l’atmosphère pour respecter un réchauffement maximum de Y degrés. C’est la seule méthodologie qui soit à la fois rigoureuse scientifiquement et – potentiellement – juste du point de vue de la responsabilité différenciée. Cependant, elle présente « l’inconvénient » de rendre la contrainte écologique très claire et l’évaluation des responsabilités tout à fait incontournable. [5]

Tous les gouvernements souhaitant se ménager des marges de manœuvre, la COP décida que chaque pays communiquerait son plan climat (dans le jargon : ses « intentions de contributions nationalement déterminées » -INDC) au secrétariat de la CCNUCC, et que les négociations se feraient sur cette base, c’est-à-dire selon le modèle de l’auberge espagnole. [6]

Par ailleurs, Copenhague prit la décision de créer un Fonds vert pour le climat, par lequel les pays développés contribueraient à l’adaptation au – et à la mitigation du changement climatique dans les pays en développement. La COP de Cancun, l’année suivante, fixa un montant annuel de cent milliards de dollars à partir de 2020, mais le Fonds (dont le gestionnaire principal est la Banque mondiale) ne contient pas encore le dixième de cette somme – et les gouvernements du Nord songent davantage à des prêts qu’à des dons…

Les 2°C, c’est pour la com’

Près de vingt ans après le Sommet de Rio, Cancun mit aussi un chiffre sur l’objectif central de la CCNUCC : il fut en effet décidé que la limite « dangereuse » à ne pas dépasser serait 2°C par rapport à la période préindustrielle (1,5° si nécessaire « en fonction de l’évolution de la science »). Une décision positive à première vue, mais il y a deux bémols à la clé.

Le premier bémol est politico-scientifique : le choix de 2°C comme seuil de dangerosité est très contestable. Les 2°C ont été popularisés par une étude de l’économiste Nordhaus, qui avait choisi ce chiffre parce qu’il semblait correspondre à un doublement de la concentration atmosphérique en CO2. Dès 1990, un rapport du Stockholm Environment Institute estimait préférable de ne pas dépasser 1°C, mais les « 2°C maxi » se sont imposés quand la Commission européenne, en 1996, en a fait son objectif [7].

Pour autant, la messe est loin d’être dite. A Cancun, plus de cent pays – petits Etats insulaires et « pays les moins développés » – ont relancé l’appel pour que le niveau de dangerosité soit fixé à 1,5°C. Il fut décidé d’étudier la question et, pour ce faire, la COP 18 (Doha) mit en place un « dialogue structuré entre experts » (SED). Remis en mai 2015, le rapport de ce dialogue conclut en effet qu’un réchauffement de 2°C est trop dangereux, que 1,5°C réduirait les risques [8]. Un exemple de ces risques est fourni par Anders Levermann, un des « lead authors » du chapitre « sea level rise » du quatrième rapport du GIEC : il estime que tout degré de hausse de la température (nous avons déjà gagné 0,8°C) entraînera, à l’équilibre, une élévation de 2,3 mètres du niveau des océans. [9] Les données globales sur la répartition de la population en fonction de l’altitude font défaut, mais on estime qu’un mètre de hausse impliquera le déplacement de plusieurs centaines de millions de personnes. Alors, pour 4,6 mètres…

Le second bémol est méthodologique : rien n’est en effet prévu pour que les INDC soient corrigées afin de concourir effectivement au respect de la limite. En fait, le système de l’auberge espagnole permet aux protagonistes de bomber le torse devant les médias en disant « la situation est sous contrôle, nous agissons pour ne pas dépasser 2°C de réchauffement »… tout en ne faisant pas le nécessaire pour y parvenir.

Et en effet, ils ne font pas le nécessaire, c’est le moins qu’on puisse dire ! Les émissions mondiales augmentaient de 1% annuellement dans les années 80, elles continuent d’augmenter deux fois plus vite aujourd’hui. A ce rythme, si rien ne change, le réchauffement pourrait atteindre 6°C d’ici la fin du siècle, voire 11°C au-delà. [10]

Les gouvernements concluront-ils un traité lors de la COP 21, à Paris en décembre ? C’est probable, mais pas certain. Ce qui est certain, par contre, c’est que l’auberge espagnole donne pleine satisfaction aux multinationales qui ne voient dans le défi climatique que l’opportunité de « nouveaux marchés » : marchés du carbone, des renouvelables, de la capture-séquestration, de l’appropriation des ressources, de l’adaptation (à la sauce néolibérale, bien sûr, impliquant une accélération des privatisations, de l’eau notamment). Elle leur donne pleine satisfaction parce que toute cette politique a été établie en concertation avec le patronat, comme on l’a vu par exemple en mai dernier, lorsque Paris a accueilli officiellement le « Sommet des entreprises pour le climat » (lire l’encadré ci-dessous).

Ce qui est certain également, c’est que ce traité éventuel ne sera que de la poudre aux yeux. Le ton est donné par l’accord conclu fin 2014 par les deux principaux pollueurs, la Chine et les Etats-Unis. Dans le meilleur des cas, si l’Union Européenne respecte son engagement (insuffisant, et miné par les tours de passe-passe évoqués plus haut) de réduire ses émissions de 40% d’ici 2030, si les autres pays développés s’alignent sur l’INDC des Etats-Unis (un objectif pour 2025 à peine supérieur à ce que les USA auraient dû atteindre en 2012 dans le cadre de Kyoto) et si les pays en développement s’alignent sur celui de la Chine (pas de réduction absolue des émissions avant 2030), le résultat le plus probable sera une hausse de température de 3,6°C d’ici 2100. Presqu’autant en moins d’un siècle que depuis la fin de la dernière glaciation, il y a vingt mille ans. Une catastrophe indicible, inimaginable, terrible. Plus exactement : un crime, que la COP21 a pour fonction de dissimuler.

Croissance ou climat, il faut choisir

La cause de cette situation effrayante ne réside pas dans l’impossibilité technique de sortir des combustibles fossiles, ou dans la pression démographique, mais dans la nature même du système économique capitaliste. « Un capitalisme sans croissance est une contradiction dans les termes », disait Schumpeter. Plus personne ne peut aujourd’hui le nier : c’est le cœur de la question. En effet, sauver le climat implique des réductions d’émissions tellement drastiques qu’elles ne sont pas réalisables sans une diminution importante de la consommation énergétique. Et une telle diminution à son tour n’est pas possible sans diminuer sensiblement la transformation et les transports de matière. Autrement dit, sans renoncer à la croissance.
Les progrès de l’efficacité énergétique ne permettent pas d’échapper à cette contrainte physique. En effet, outre qu’ils ont aussi des limites physiques, on constate que ces progrès sont plus que compensés par les « effets rebonds » (l’énergie économisée est utilisée à produire autre chose, ou la même chose en plus grande quantités). C’est inévitable tant que la logique productiviste, la liberté d’entreprendre et la concurrence pour le marché resteront la règle.

Les technologies ne donnent pas non plus de solution. Sur ce point, on peut estimer que le dernier rapport du GIEC donne une image fausse de la réalité. Selon ce rapport, dans les conditions étudiées (c’est-à-dire avec maintien de la croissance), le respect de la limite des 2°C n’est possible que si les émissions du système énergétique mondial deviennent négatives à partir de 2070 (autrement dit : si le système capte plus de CO2 qu’il n’en émet). Pour atteindre ce résultat, les scénarios utilisés recourent tous à l’utilisation massive de la biomasse avec capture-séquestration… Or, les travaux compilés par le Groupe de travail 3 du GIEC 1°) n’apportent pas la preuve que cette technologie soit sûre et 2°) ne donnent aucune garantie quant aux conséquences sociales et écologiques de ce choix technologique [11]. Or celles-ci sont potentiellement très redoutables, par la mise en concurrence des cultures énergétiques et non-énergétiques, d’une part, et par les impacts sur la biodiversité, d’autre part.

En réalité, d’une manière générale, les nombreux scénarios qui prétendent concilier la croissance et la transition vers un système zéro carbone en respectant la limite des 2°C sont tous biaisés par la non-prise en compte de l’un ou l’autre de ces problèmes, et la mère de tous ces problèmes porte un nom : capitalisme [12]. Mais « capitalisme » et « croissance » sont des mots tabous, que les chercheurs du GIEC s’interdisent de prononcer.

Dans une analyse du texte qui sert de base aux négociations pour Paris, Pablo Solon a attiré l’attention sur un autre point crucial, qui renvoie aux mêmes conclusions anticapitalistes par un autre chemin, plus spécifique : alors qu’ils sont décisifs pour rester sous la barre des 2°C, les engagements de réduction à l’échéance de 2030 sont inexistants [13]. A juste titre, l’ex-ambassadeur de Bolivie à l’ONU impute ce fait à la méthode de l’auberge espagnole. Mais la question sous-jacente se pose : pourquoi ce silence en particulier sur l’échéance de 2030 ?

La réponse tient principalement en trois éléments, qui ont tout à voir avec les fonds importants dont bénéficient les campagnes des climato-négationnistes : les réserves fossiles capitalisées, l’amortissement du système énergétique (basé sur les fossiles à 80%) et l’implication à ces deux niveaux du capital financier qui dirige le monde.
En effet, pour sauver le climat, 1°) les compagnies pétrolières, gazières et charbonnières devraient renoncer à exploiter les quatre cinquièmes des réserves fossiles dont elles sont propriétaires, qui font partie de leurs actifs et qui déterminent leur cotation en Bourse [14] ; 2°) la majeure partie du système énergétique mondial – à peu près un cinquième du PIB global – devrait être mise à la casse avant amortissement [15] ; et 3°) dans les deux cas, cette destruction de capital entraînerait une énorme crise financière, l’éclatement d’une énorme bulle.

Crise systémique et projet de société

La COP 21 s’annonce comme le sommet du mensonge, du business et du crime climatique. Un sommet provisoire, malheureusement : s’il ne rencontre pas de résistance, le système ira encore beaucoup plus loin dans la destruction sociale et environnementale. C’est dire que les expressions de « crise écologique » ou de « changement climatique anthropique » sont trompeuses. C’est globalement, en termes de crise systémique, d’impasse historique du capitalisme, qu’il convient d’appréhender la situation. Et c’est dans ce cadre que des stratégies doivent être inventées. La gauche anticapitaliste est mise au défi d’avancer un projet de société non productiviste et de développer des pratiques, des revendications, des formes d’organisation permettant de le mettre en œuvre.

Une très grande mobilisation est en cours qui doit connaître un premier point culminant à Paris, lors de la COP 21, et se poursuivre au-delà. Les organisateurs veulent y faire converger tous les mouvements des exploité-e-s et des opprimé-e-s. Les syndicats paysans et les peuples indigènes sont en première ligne d’un combat articulé sur des pratiques de conquête du commun où les femmes jouent un rôle majeur. De larges couches de la jeunesse sont d’ores et déjà investies dans les luttes contre les grands projets d’infrastructure au service des fossiles. Mais le mouvement ouvrier est à la traîne.

Les syndicats participent à la mobilisation, certes. Mais il ne s’agit pas seulement de ça. Il s’agit d’amener les masses de travailleurs et de travailleuses à considérer cette lutte comme la leur, donc à y contribuer quotidiennement par leur action propre. C’est un défi décisif mais difficile. Il ne peut être relevé que par un double mouvement de démocratisation des syndicats et de radicalisation anticapitaliste de leur programme ainsi que de leurs pratiques. Sans cela, la « transition juste » réclamée par la Confédération Internationale des Syndicats risque de n’être qu’un accompagnement de la stratégie capitaliste et de ses conséquences [16].

La convergence des mouvements souligne la nécessité d’un projet de société non capitaliste adapté aux exigences de notre temps. Un projet écosocialiste, qui vise la satisfaction des besoins humains réels, démocratiquement déterminés dans le respect prudent des contraintes écologiques. Bien qu’encore imprécis, ce projet autogestionnaire, décentralisé, féministe et internationaliste, qui renonce au fantasme de la « domination sur la nature » et à l’obsession du « toujours plus », vit déjà dans les luttes pour l’émancipation. Il n’est pas de tâche plus urgente que de le faire grandir.

Daniel Tanuro


La COP des multinationales

Fruit de la volonté onusienne d’associer les entreprises à la négociation, le sommet des entreprises pour le climat organisé à Paris en mai 2015 était soutenu par divers lobbies, dont le World Business Council for Sustainable Development (*). Le WBCSD compte parmi ses deux cents membres quelques-uns des plus grands pollueurs de la planète (Shell, BP, Dow Chemicals, Petrobras, Chevron,…). Il est présidé par le patron d’Unilever et a été fondé par Stephan Schmidheiny, l’ancien PDG d’Eternit.

Prenant la parole devant ce parterre, François Hollande leur a littéralement promis, non pas la Lune, mais la Terre : « Les entreprises sont essentielles parce que ce sont elles qui vont traduire, à travers les engagements qui seront pris, les mutations qui seront nécessaires : l’efficacité énergétique, la montée des énergies renouvelables, la capacité de se transporter avec une mobilité qui ne soit pas consommatrice d’énergie, le stockage d’énergie, le mode de construction des habitats, l’organisation des villes, et également la participation à la transition, à l’adaptation des pays qui sont en développement. »

(*) « Le sommet Business et Climat de Paris est squatté par les gros pollueurs », Jade Lindgaard, Mediapart, 20/5/2015

D.T.


(Français) La société civile prépare une COP 21 pleine de rebondissements – Hervé Kempf

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans. Voor het gemak van de kijker, is de inhoud hieronder weergegeven in de alternatieve taal. Je kunt klikken op de link om naar de actieve taal over te schakelen.

5 octobre 2015 / Hervé Kempf (Reporterre)

Réunie à Créteil durant le week-end, la Coalition Climat 21 a montré son énergie : les rendez-vous de novembre et décembre sont bien fixés, et la préparation tourne à plein régime. Reste maintenant à susciter la mobilisation pour les rassemblements des 29 novembre et 12 décembre.

http://www.reporterre.net/La-societe-civile-prepare-une-COP-21-pleine-de-rebondissements

(Français) Au-delà du texte de négociation sur le climat pour la COP21 à Paris – Pablo Solon

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans. Voor het gemak van de kijker, is de inhoud hieronder weergegeven in de alternatieve taal. Je kunt klikken op de link om naar de actieve taal over te schakelen.

Par Pablo Solon

Nous publions ci-dessous une analyse par Pablo Solon du texte qui sert de base aux négociations sur le climat censées déboucher sur un accord lors du sommet de Paris à la fin de cette année. Pablo Solon a été ambassadeur de Bolivie à l’ONU de février 2009 à juillet 2011. Il dirige actuellement le think tank militant Focus on the Global South. Observateur attentif et militant des négociations climatiques, Pablo Solon propose dans ce texte un décryptage précis du document adopté à Genève par les représentants des Etats, en février dernier, au cours d’une des réunions préparatoires au sommet de Paris. La conclusion d’un accord lors de ce sommet semble plus probable que l’issue inverse, mais l’analyse de Solon montre clairement que c’est un très mauvais accord qui est en préparation. Un accord qui, comme il l’écrit en conclusion, « verrouillera des conséquences catastrophiques pour l’avenir de la planète et de l’humanité ». Il nous faut donc lutter, plus que jamais, et la lutte sera de longue haleine.

L’avenir est dans le passé. Ce qui s’est produit déterminera ce qui adviendra. L’idée que nous pouvons tout changer et sauver le monde à la dernière minute est excitante dans les films, mais ça ne marche pas dans la vraie vie. Particulièrement quand il s’agit de questions comme le changement climatique, où les conséquences de ce que nous avons fait au siècle dernier commencent à peine à se manifester.

Ce principe vaut aussi pour les négociations climatiques.  Ce qui est sur la table maintenant, après les négociations climatiques qui se sont déroulées à Genève du 8 au 13 février 2015, détermine le champ et l’éventail des possibilités pour l’accord sur le climat qui est à l’ordre du jour de la prochaine COP 21 (21e Conférence des parties signataires de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique, NDT) qui aura lieu à Paris, en Décembre.

 La bonne nouvelle

La bonne nouvelle est que, à Genève, les négociations sur le climat ont finalement vraiment commencé.  Facilement et rapidement, en évitant les longs discours, les délégations des différents pays se sont mises à compiler leurs différentes propositions pour un futur accord sur le climat à conclure à Paris.  À l’heure actuelle, le texte de négociation compte 86 pages et 1273 passages entre crochets (options alternatives entre lesquelles les négociateurs devront choisir, NDT).  La tâche pour les 10 prochains mois est de rationaliser ce projet  pour déboucher sur un texte de 20 pages environ, sans annexes et sans passages entre crochets.

Le texte actuel comporte de bonnes et de mauvaises propositions qui doivent encore être négociées et adoptées.  Le résultat final se situera quelque part entre les propositions les plus ambitieuses et les propositions les plus faibles.  Dès lors, que valent les propositions les plus positives qui sont sur la table?  Vont-elles nous mettre sur une voie limitant l’augmentation de la température à 1,5° C ou 2°C?

Inquiétantes omissions

Il est bien connu dorénavant que l’objectif de maintenir la hausse de températures au-dessous de 2°C implique de laisser 80% des réserves actuellement connues de combustibles fossiles sous la terre.  Cela a été établi par de nombreuses études, rapports et interventions, mais aucun pays n’a soumis cette proposition pour l’intégrer au texte actuel de négociations.  L’expression « combustibles fossiles » n’apparaît que deux fois dans le texte, et seulement en référence à la réduction des subsides à ces combustibles. Or, comment réduire les émissions de gaz à effet de serre si on ne s’accorde pas pour laisser sous terre 80% de «l’or noir» qui a été découvert?

L’autre omission inquiétante est l’objectif à court terme pour 2025 et 2030. Le texte fait 13 fois  références aux émissions zéro comme objectif à atteindre au milieu ou à la fin du siècle. Mais quand il s’agit de cette décennie et de la suivante, il n’y a pas d’objectifs concrets, seulement  des références générales à la nécessité « d’être plus ambitieux en matière d’atténuation» (“enhancing the mitigation ambition”), expression qui apparaît 61 fois dans le texte.  Les objectifs nécessaires sont posés très clairement dans différentes études.  Le rapport « Emissions Gap » du PNUE (sur l’écart entre la tendance actuelle et le chemin à suivre pour rester sous 2°C -NDT) et d’autres études montrent que, pour rester sur une trajectoire qui limite l’augmentation de la température à 2 ° C, les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent être réduites à 44 gigatonnes (Gt) de CO2 d’ici 2020, 40 Gt en 2025 et 35 Gt en 2030. Voilà ce dont le monde a besoin pour éviter un avenir trop terrible pour qu’on puisse l’imaginer. Or, le texte ne fait pas référence à ces chiffres. Il ne contient que des objectifs en pourcentages, à atteindre en 2050. Pour le court terme, la proposition la plus ambitieuse dit ceci: « Les pays développés prendront des engagements d’atténuation pour la période post-2020 qui seront plus ambitieux que la réduction des émissions d’au moins 25-40 pour cent en dessous des niveaux de 1990 d’ici 2020». En d’autres termes, il faut être plus ambitieux dans la prochaine décennie qu’au cours de celle-ci.  Ce n’est pas vraiment un objectif clair.

Ces omissions du texte ne sont pas un accident, elles reflètent un accord sur l’idée que, jusqu’en 2030, chaque pays fera ce qu’il peut /veut et que la CCNUCC se contentera de résumer les « contributions projetées telles qu’elles seront déterminées au niveau national (“intended nationally determined contributions »  -INDCs).  Aucun pays n’a contesté cette voie suicidaire, aucun n’a proposé d’inscrire dans le texte en négociation que nous avons besoin d’un objectif mondial pour réduire les émissions mondiales à un maximum de 40 Gt d’équivalent CO2 d’ici 2025, afin d’éviter un réchauffement de 4° C à 8° C.

Le centre du débat?

En examinant le texte en négociation, il est clair que ce qui semble être au centre de la controverse n’est pas de combien il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais le conflit supposé entre les pays développés et en développement.  Le mot «développement» apparaît 247 fois dans le texte en négociation, «pays en développement»  410 fois et « pays développés» 342 fois. Le débat qui traverse le texte porte surtout sur qui doit faire quoi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, sur les mécanismes flexibles (marchés du carbone) qui vont être mis en place, sur la manière dont chacun fera le rapportage, sur le genre de processus de vérification qui sera établi pour les différents types de pays et sur le genre de soutien financier et technologique qui existera pour mettre en œuvre les mesures d’atténuation.

En général, la position des pays développés tend à diluer la différence entre pays développés et en développement, en faisant usage de l’expression « toutes les parties » (134 mentions dans le texte).  De l’autre côté, les pays en développement veulent garder le pare-feu entre pays développés et en développement.

Le groupe des Like-Minded Developing Countries (LMDC), qui comprend l’Algérie, l’Argentine, la Bolivie, Cuba, la Chine, la République démocratique du Congo, la République dominicaine, l’Équateur, l’Égypte, l’Inde, l’Iran, l’Irak, le Koweït, la Libye, la Malaisie, le Nicaragua, le Pakistan , le Qatar, l’Arabie saoudite, Sri Lanka, le Soudan, la Syrie et le Venezuela a inclus dans le texte de négociation les paragraphes suivants, qui montrent son approche  de la question « pays développés et en développement »:

« Les pays développés  s’engageront à appliquer des réductions absolues des émissions au cours de la période de 2021-2030, conformément à un budget mondial d’émission incluant leur responsabilité historique, à travers des objectifs d’atténuation au niveau de l’ensemble de leurs économies (« economy-wide »),  quantifiables, couvrant tous les secteurs et tous les gaz à effet de serre, mis en œuvre principalement au niveau national, qui peuvent être agrégées et qui sont comparables, mesurables, rapportables et vérifiables, de type, portée, ampleur et couverture plus ambitieux que ceux entrepris en vertu de la Convention et de son Protocole de Kyoto pendant la période pré-2020, et communiqués et mis en œuvre sans aucune condition « .

D’autre part, « les pays en développement devraient s’engager à prendre des mesures d’atténuation renforcées et diversifiées (Diversified Enhanced Mitigation Actions – DEMAs) pendant la période 2021-2030. Elles peuvent inclure, entre autres, des réductions relatives d’émissions;  des objectifs d’intensité;  des activités dans le cadre de REDD-plus et d’autres plans, programmes et politiques;  des approches communes d’atténuation et d’adaptation;  des émissions nettes évitées, qui peuvent se manifester également comme co-avantages de l’adaptation, conformément à leurs circonstances particulières et besoins spécifiques « .

Il est vrai que le maintien de la délimitation entre pays développés et en développement est un sujet de débat réel si on veut que les pays développés n’échappent pas à leur responsabilité historique, et que tous les pays prennent des engagements en fonction du principe de la responsabilité commune mais différenciée (principe inscrit dans la CCNUCC, NDT). Mais cette question sert aussi d’écran de fumée pour les accords qui ont été passés entre les (grands) pollueurs – un développé et l’autre en développement.  La Chine, qui a rattrapé les niveaux d’émissions des pays développés, garde le titre de pays en développement, mais rend un mauvais service aux autres pays en développement en passant un très mauvais accord avec l’un des plus grands pollueurs du monde, les Etats-Unis.  Le très médiatisé accord USA-Chine de l’an dernier illustre la façon dont les États-Unis et la Chine, deux des plus grands pollueurs, ont décidé de ne pas faire ce qui est nécessaire pour 2025/2030. Ces deux grands pollueurs représentent plus de 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.  Leur accord est un accord de « laissez-faire » par lequel la Chine s’engage à respecter un pic de ses émissions  en 2030 (au-delà, elle les réduira en termes absolus), tandis que les États-Unis réduiront les leurs de 15% en 2025 par rapport au niveau de 1990. Pour rappel, l’UE s’est engagée à réduire ses émissions de 40% d’ici 2030 par rapport à 1990.

Voilà ce qui est au cœur de la négociation de Paris et, avec ces réductions d’émissions des États-Unis et de la Chine, les autres pays ne feront pas beaucoup plus parce que, comme ils l’ont exprimé, cela affaiblirait leur compétitivité dans l’économie mondiale.  La négociation sur le texte porte sur la manière d’emballer et de vendre un mauvais accord à l’opinion publique ainsi que sur la manière de diluer la responsabilité des pollueurs du monde développé et des pays en développement émergents.  Il est probable que la question de la «responsabilité commune mais différenciée » sera résolue en ajoutant certaines « expressions innovantes » telles que « à la lumière des différentes circonstances nationales», comme lors de la COP20 au Pérou.

Ouvrir la porte à de nouveaux marchés du carbone

En dépit de l’échec des marchés du carbone, le débat (entre négociateurs, NDT) ne porte pas sur la question de savoir si ce mécanisme devrait continuer ou non, mais sur la façon d’améliorer les marchés du carbone actuels et d’en développer de nouveaux.  Aucun pays n’a soumis de texte pour éviter les mécanismes de marché ou REDD+ (REDD+ distribue des droits d’émission aux propriétaires de forêts qui réduisent la déforestation ou la dégradation des forêts dans les pays en développement, NDT) . Les mécanismes de marché du carbone sont mentionnés 27 fois et REDD+ 13 fois.  Le texte mentionne un «Mécanisme de Développement Propre renforcé (MDP +) », le « système d’échange d’émissions (ETS)», «REDD plus», un «mécanisme de marché dans le secteur de l’utilisation des terres», des «schémas sub-nationaux et régionaux »et le « prix du carbone « . La lecture du texte montre que la COP 21 ouvrira la porte à de nouveaux mécanismes de marché du carbone, mais que leur développement réel sera convenu aux COP futures.

Financement: la promesse oubliée

Le financement (de l’adaptation au changement climatique et de la mitigation, NDT) était censé être l’un des engagements les plus importants des pays développés envers les pays en développement. Ce thème est maintenant relégué au second plan.  La dette climatique envers ceux qui souffrent des impacts du changement climatique, mais qui sont les moins responsables, est en voie d’être oubliée. Dans le texte, le mot « finance » est mentionné 203 fois, mais, quand il s’agit de venir avec des chiffres concrets, il n’y a que 14 maigres citations avec seulement quatre propositions:

 • « [Pays développés] [Tous les pays dans une position de le faire] s’engagent à fournir au moins 50 milliards de dollars par an pendant la période 2020-2025, au moins 100 milliards de dollars par an d’ici [2020] [2030] pour les activités d’adaptation de [pays en voie de développement].
 • La provision financière à laquelle se sont engagés les pays développés sera basée sur un plancher de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020.
 • Les pays développés devraient s’engager sur un objectif de court terme quantifié de 200 milliards de dollars par an d’ici 2030,
 • [Les pays développés] [Parties en mesure de le faire, compte tenu de l’évolution des capacités] pofournir 1 pour cent du produit intérieur brut par an à partir de 2020 et des fonds supplémentaires au cours de la période pour le Fonds vert pour le climat pré-2020 (GCF) »

Sur base des promesses actuelles, il y a peu de confiance à accorder à ces promesses chiffrées.  A la COP20 à Lima, on a salué triomphalement  le fait d’avoir atteint 10 milliards de dollars US – sur les 100 milliards de dollars qui avaient été initialement promis il y a plusieurs COP. De plus, dans le texte, les pays développés préfèrent le terme « mobiliser » au terme « fournir » et ne limitent pas l’obligation de financement aux pays développés, mais à tous les pays en mesure de contribuer, diluant ainsi davantage les responsabilités des pays développés en les étendant aux pays en développement.  Le terme «mobiliser» n’est associé à aucun chiffre en particulier et comprend en général la mention  « A partir d’une variété de sources, publiques et privées, bilatérales et multilatérales, y compris les sources alternatives » – ce qui signifie que même des prêts et les marchés du carbone seront comptabilisés comme mobilisation des ressources financières.

Droits et respect

Les droits de l’homme sont mentionnés sept fois, principalement dans le préambule et les objectifs.  Il n’y a pas de propositions concrètes visant à garantir les droits de l’homme dans l’atténuation, le financement, le marché ou la technologie.  Il y a une seule mention dans (le passage sur) l’adaptation (au changement climatique, NDT), et seulement en termes généraux.  Dans certains cas, la mention des droits de l’homme est au même niveau que le celle du droit au développement.  Les droits des peuples autochtones apparaissent seulement deux fois dans le préambule.  Les droits des migrants ne sont pas mentionnés, et le chapitre sur les pertes et les dommages (dus par exemple aux phénomènes météorologiques extrêmes tels que les cyclones, NDT) ne mentionne que deux fois la «migration organisée et la réinstallation planifiée » (des victimes, NDT).  La proposition des « droits de la Terre Mère » ou « droits de la nature » ne fait pas partie des options à discuter.  La Terre-Mère n’est mentionnée qu’une seule fois, en relation avec la nécessité de « protéger l’intégrité de la Terre Mère« , sans autre développement.

A propos des mécanismes de mise en conformité, il y a ceux qui disent, « pas de dispositions spécifiques nécessaires » et ceux qui suggèrent un «Comité de conformité» avec «une section de l’exécution et une section de la facilitation« . La possibilité de sanctions (en cas de non-respect des engagements, NDT) est mentionnée et le texte suggère le « recours à des instruments économiques tels que les mécanismes de marché comme un moyen de promouvoir le respect ».  La Bolivie a inclus la proposition d’un «Tribunal international de justice climatique« .

Ces mentions des droits et de la reconnaissance de ceux qui sont sur la ligne de front du changement climatique sont des promesses vides, sans aucun des engagements concrets qui devraient les accompagner.  Or, les droits des peuples et de la nature doivent être au cœur des négociations sur les solutions au changement climatique.

Lutter pour notre avenir maintenant, pas à Paris

La nature du changement climatique avec ses mécanismes de rétroaction est telle que nous récoltons maintenant ce que nous avons semé dans le passé.  Suivant cette logique, ce que nous semons maintenant est ce que nous allons récolter dans les 10 prochaines années, et, si le texte actuel doit être la base de cet avenir, nous n’aurons à parler d’aucun avenir.

Il n’est pas question de tricher, d’acheter ou de créer des tour de passe-passe pour retarder l’action jusqu’en 2030 – le moment décisif de l’action est maintenant.  Et ce sont des actions très concrètes et claires qui doivent être prises:

 • laisser 80 pour cent des réserves connues de combustibles fossiles dans le sol
 • réduire drastiquement les émissions pour atteindre les objectifs mondiaux – 44 gigatonnes (Gt) de CO2 en 2020, 40 Gt en 2025 et 35 Gt en 2030
 • réduire les dépenses militaires et de défense, qui représentent plus de 1,5 milliards de dollars à l’échelle mondiale, et canaliser ces fonds pour fournir aux pays en développement des finances publiques pour l’adaptation, l’atténuation, ainsi que pour les pertes et dommages
 • la reconnaissance, le respect et la promotion des droits des personnes et de la nature.

Un mauvais accord à Paris verrouillera des conséquences catastrophiques pour l’avenir de la planète et de l’humanité.  L’urgence de la tâche à accomplir ne peut pas être assez soulignée – nous devons agir maintenant.

Pablo Solon

Focus on the Global South

http://paristext2015.com/2015/03/behind-the-climate-negotiating-text-for-cop21/

Traduit de l’anglais par Daniel Tanuro pour le site lcr-lagauche