Skip to Content

(Français) Capitalisme et dérèglements climatiques : vers une “grève pour le climat”? Conférence-débat

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans. Voor het gemak van de kijker, is de inhoud hieronder weergegeven in de alternatieve taal. Je kunt klikken op de link om naar de actieve taal over te schakelen.

20180522_greve_climat_bruxelles_web

Op 29 april betogen we voor onze Aarde !

In minder dan een week tijd heeft Donald Trump zijn aanvallen tegen milieubescherming en klimaat concreet vorm gegeven.

De nieuwe directeur van het Environmental Protection Agency (agentschap voor milieubescherming) Scott Pruitt, die het grootste deel van zijn loopbaan het agentschap heeft bestreden, wordt nu geacht dit agentschap te leiden. Dit is de vos in het kippenholk, maar hij is niet de enige: de hele ploeg van de nieuwe president zit vol mensen die over het klimaat verwarring zaaien en verbonden zijn met de sector van de fossiele brandstoffen (steenkool, olie, gas,…).

Bij zijn intrede in het Witte Huis heeft de nieuwe president van de Verenigde Staten de bouw van de olieleidingen Keystone KL en van Dakota Access opnieuw toegelaten, terwijl de sociale mobilisatie de stopzetting van die werken had afgedwongen, soms met harde acties. Bovendien beloofde Trump alle bepalingen ten gunste van energie efficiëntie van auto’s af te schaffen en positief alle voorwaarden te onderzoeken voor een relance van hun investeringen in de V.S.

We staan momenteel op het punt van een onomkeerbare klimaatsverandering . De werkloosheid is in de eerste plaats veroorzaakt door overproductie. Een ecologisch en sociaal beleid zou de arbeid moeten herverdelen met een fatsoenlijk inkomen voor iedereen. Maar toch wordt het thema van de tewerkstelling nu gebruikt als populistisch fata morgana voor een absurde politiek van steun aan de fossiele energiebronnen.

Ondanks de geduchte sociale en ecologische gevolgen van dit beleid, twijfelt de nieuwe president niet. Ook de totale irrationaliteit ervan doet hem niet twijfelen. Integendeel: het onderzoeksprogramma van de NASA over klimaatsverandering komt in gevaar. En om de waarschuwingen het zwijgen op te leggen krijgen de wetenschappers die van federale subsidies afhangen, verbod om via alle media rechtsreeks met het publiek te communiceren over hun onderzoek. Wanneer de boodschap hem niet behaagt, moet de boodschapper volgens Trump de mond gesnoerd worden!

We luiden dan ook de alarmklok. De enige economie die onze soort verdient, is een economie die stelt dat we voorzichtig moeten omgaan met de Aarde om betere levensvoorwaarden voor al haar bewoners te verzekeren. Die zijn bedreigd door een economie van roof en plundering van de natuurlijke hulpbronnen, veroorzaakt door de concurrentie voor onmiddellijke en maximale winst.

Dit gaat ons allen aan. De toekomst van de planeet, onze toekomst en die van onze kinderen staat op het spel.

Wij moeten nu in verzet gaan. Na het groot succes van de vrouwenbetoging, werd in de Verenigde Staten een oproep voor een Mars van het volk voor het klimaat gelanceerd. Als wetenschappers en sociale activisten, roepen we op tot de grootst mogelijke eenheid voort een zuster mars in ons land op dezelfde dag.

  • Tegen klimaat ontkenning en tegen obscurantisme
  • Fossiele brandstoffen moeten in de grond blijven
  • Verander het systeem, niet het klimaat
  • Respect Women. Respect People. Respect the Earth.

Op 29 april betogen we voor onze Aarde en voor het klimaat!

Afspraak op 29 april van 16u tot 18u op het Muntplein in Brussel.

  • Tegen klimaat ontkenning en tegen obscurantisme
  • Fossiele brandstoffen moeten in de grond blijven
  • Verander het systeem, niet het klimaat
  • Respect Women. Respect People. Respect the Earth.

 

22 april: mars voor de wetenschap of voor het beleid van de EU?

Op 22 april zou er in Brussel, zoals overal in de wereld, een mars tot steun aan de Amerikaanse wetenschappers en tegen het rampzalige beleid inzake onderzoek in de USA, de Europese Unie en in België, plaats vinden. Spijtig genoeg gaat dit niet door.

De mars in Brussel werd overgenomen door de lobbies en raadgevers van de Europese Commissie. De demonstratie werd omgevormd tot een festival ter ere van het Europese wetenschapsbeleid. Zonder enige kritiek op de huidige situatie van de onderzoek.st.ers, komt een steun en deelname aan deze gebeurtenis neer op een goedkeuring van het beleid gevoerd door de Directie Research, de lidstaten en de Europese Commissie.

Dat beleid is verre van bevredigend. Het betekent minder geld voor openbaar onderzoek, toenemende concurrentie tussen wetenschappers. Steeds meer geld wordt van openbare instellingen overgeheveld naar onderzoek in de privésector ten voordele van de grote bedrijven, in naam van de zogenaamde kenniseconomie. Elke dag ervaren onderzoek.st.ers de gevolgen van deze korte termijn beslissingen: verzwakking van het fundamenteel onderzoek, een onzeker statuut van jonge onderzoek.st.ers en de niet benoemden in de academische wereld. Wetenschappelijk onderzoek moet de wereld begrijpelijk maken en de levensomstandigheden van de mensen verbeteren, en niet de weg te banen voor nieuwe superwinsten ten koste van de burgers, de onderzoek.st.ers en de ecosystemen op aarde.

De rapporten van het FWO maken dit duidelijk. Van de 23 doelstellingen voor 2009-2014, werden er slechts 3 gehaald en 12 werden zelfs niet aangevat, bij gebrek aan financiële middelen, die steeds maar kleiner worden. Een enkel voorbeeld: het aantal postdoc mandaten dat jaarlijks door het FWO wordt toegekend, daalt vanaf 2010, terwijl het aantal (goede) kandidaten vanaf 2009 explosief is gestegen, het aantal toegekende posten is gedaald van 40% tot 22%. Om de nieuwe doestellingen te halen, zijn naar schatting 55.700.000 € bijkomende financiële middelen nodig(een stijging met 37% van de subsidies door de gemeenschappen, de regio’s en het federale niveau).

Het opdrogen van deze financiële middelen, met als resultaat de vermarkting van onderzoek, het oligopolie van de uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften (de 4 grootste privé uitgevers bezitten 40% van de markt van wetenschappelijke publicaties en dus van de gemeenschappelijke kennis),de precariteit van de onderzoek.st.ers, de schuldenlast van de studenten, … Over dit alles zegt het festival van 22 april geen woord. Van bij het begin en lang voor de steun door Belgische onderzoeksinstellingen, kreeg dit festival steun van de patronale lobbies rond de Commissie zoals Science/Business (dat wetenschap, zakenwereld en het politiek beleid wil samen brengen), van organen van de Commissie zoals het ESPO en van parlementairen van conservatieve en populistische partijen.

Technocratische denktanks zoals “I love evidence” (Sense Abour Science EU) steunen een wetenschap die business-based (of business oriented) is, in naam van een legitiem gevecht tegen obscurantisme dat hier wordt misbruikt. Want die business based science is alles behalve neutraal. Hun strategie is een manipulatie van de wetenschap voor politieke en economische objectieven. Zo rechtvaardigen zij GGO’s, pesticiden, schaliegas ontginning, kernenergie. Ook meer ideologisch gekleurde vakgebieden zoals de economie en de sociale wetenschappen ontsnappen hier niet aan. Hierover zal er op het festival van 22 april met geen woord worden gerept. Toch is het meer dan noodzakelijk te erkennen dat wetenschap niet altijd op een neutrale manier wordt gebruikt en dat we hiertegen onafhankelijk onderzoek moeten ondersteunen. Onafhankelijk van de grote bedrijven en van politieke druk, ten voordele van de gemeenschapsgoederen en de burgers.

Dat is de geest van de March for Science in de USA. Dit initiatief toont dat er bij wetenschappers een bewustzijn groeit, dat ze niet in hun ivoren toren willen blijven maar willen deelnemen aan het publiek debat in de maatschappij. Tegenover de administratie van Trump is het nodig om gehoord te worden. Die administratie wil bv wetenschappelijk onderzoek dat tegen klimaatontkenning of tegen milieuschadelijk bedrijven ingaat, monddood maken. In België heeft de ScienceMarchBE aan onderzoek.st.ers niet gevraagd mee te werken aan de actie, zij blijven doof voor de eisen die bij wetenschappers leven, hen werd het woord ontnomen ten voordele van leden van de Commissie en van het Europees Parlement. Deze laatste zullen door hun aanwezigheid hun image bij wetenschappers kunnen opkrikken. Dit is duidelijk in tegenspraak met de werkelijke doelstellingen van onze Amerikaanse collega’s.

“Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid” wou op 22 april betogen zowel als steun voor de March for Science op die dag als voor de People’s March for Climate een week later. In die zin hebben we een oproep gepubliceerd in de pers, hij werd ondertekend door talrijke onderzoekers en activisten uit de sociale bewegingen en had ook weerklank op radio en TV. We hebben gepoogd samen te werken met ScienceMarchBE maar we moeten vandaag vaststellen dat er geen akkoord mogelijk is, hun werkwijze is duidelijk een manipulatie, vol verborgen politieke motivaties die in feite ten dienste staan van de Europese Commissie. Tegen de wereld van Trump en solidair met wetenschappers die de alarmklok luiden over essentiële vraagstukken voor ons leven op aarde, zoals de klimaatopwarming en het overleven van ecosystemen, roepen we op te mobiliseren voor 29 april, internationale dag van de People’s Climate March.

Dit is onze positieve boodschap: – herfinanciering van onafhankelijk openbaar onderzoek los van de grote bedrijven en hun lobbies, in de universiteiten en openbare onderzoeksinstellingen – weigering   van de manipulatie van wetenschap met politieke en economische bedoelingen – een beter statuut voor de meest precaire onderzoek.st.ers in België en in Europa – verminder de wurggreep op kennis vanwege de grote uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften –schep ruimte voor ontmoetingen tussen onderzoek.st.ers en burgers en voor hun vragen inzake onderzoek.

Meer info op facebook

CHANGE THE SYSTEM, NOT THE CLIMATE!

MEETING – WERKGROEPEN – DEBAT
Met PABLO SOLON
(ex-ambassadeur van Bolivia bij de VN)
en ASBJORN WAHL
(Internationaal Vakverbond)

CHANGE THE SYSTEM, NOT THE CLIMATE
Mobilisatie voor de Klimaattop COP21.
Naar Parijs met de trein, te voet of met de fiets
Erasmushogeschool, Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel.
Zaterdag 31 oktober vanaf 9u30. Inkom gratis.

9u30 Onthaal

10u – 10u30 Uiteenzetting door Pablo Solon: inzet en belang van de Klimaattop in Parijs

10u30 – 12u Werkgroepen

12u-13u30 Pauze met broodjes

13u30 – 15u30 Werkgroepen

15u30 – 17u30 Verslag van de werkgroepen en debat

17u30-18u Pauze

18u Slotmeeting met:

Pablo Solon, Asbjorn Wahl, Natalie Eggermont (Climate Express), Brigitte Gloire (Oxfam Solidarité) en Douglas Sepulchre (Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid)

Werkgroepen:

– Klimaat en ecologische schuld

– Gevaarlijke technologieën

– Natuurlijke bronnen: uitputting, voorbij streven of instorting

– Voedselvoorziening, bossen, gebruik van de bodem en klimaat

– Vakbonden, tewerkstelling en klimaat

Georganiseerd door: Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid, OXFAM Solidarité, CADTM, MPOC, Nucléaire Stop Kernenergie, Association 21.
Met de steun van: CETRI, De klimaattrein, ATTAC Luik.